Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Приоритетна оска

Приоритетна оска 1
Економски развој и социјално зближување

Свери на интервенција:
1.1 Економски развој
1.2 Социјално зближување
1.3 Подготовка на проекти

Приоритетна оска 2
Подобрување на квалитетот на живеење

Свери на интервенција
2.1 Искористување на еко ресурси
2.2. Искористување на културни ресурси

Приоритетна оска 3
Техничка подршк

Обезбедување на ефективен менаџмент на програмата проток на информации. Цели на техничката подршка се да се подобри квалитетот на прекуграничната соработка и управувачките алатки.