Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Контролери

Правна основа за воспоставување и работа на Контролнио систем:
РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕК) Број 718/2007 од 12 Јуни 2007 спроведувајќи ја РЕГУЛАТИВАТА НА СОВЕТОТ (ЕК) број 1085 / 2006 воспоставувајќи го Инструментот за пред пристапна помош (ИПА) член 108 - Контролен систем

За да го заверат трошокот Бугарија и поранешна југословенска Република Македонија ќе постават контролен систем  кој што ќе може да ја потврди:

  • Испораката  на производи и услуги;
  • ...........на трошоците декларирани во опереациите или во дел од операциите имплементирани на своја територија;
  • Согласноста на овие трошоци, поврзаните операции, како и тенедсрките процедури со правилата на заедницата и националните правила;
  • Согласноста на овие трошоци, поврзаните операции или делови од операции со дозволените трошоци дадени во апликацијата.

За оваа цел секоја земја ќе назначи контролери кои што ќе бидат одговорни за заверка на легалноста и регуларноста на трошоците декларирани од страна на секој корисник кој што учествува во операцијата. После процедурата за избор водена согласно националното законодавство на двете земји, Заедничкиот комитет за следење ја одобрува листата на контролери (ЛК). Тие ќе потпишат договори со УО како физички лица (рамковна спогодба и договор).

Во зависност од бројот на договорите и потербите од контрола, ќе бидат потребни максимално 3-4 конторлери од листата на контролери.

Во случаите каде што проверката на кофинансирана испорака на производи и услуги може да биде водена само во поглед на целата операција, ваквата проверка ќе биде направена во согласност со член 108 (1) од Регулативата на комисијата (ЕК) број 718/2007 од 12 јуни 2007.

Трошоците ќе бидат потврдени од контролорите во период од максумум три месеци од датумот на нивно поднесување до контролерите од страна на водечкиот корисник.