Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Контакт

Управувачки Орган
Министерство за Регионален развој и јавни работи на Република Бугарија
Генералната Дирекција за Управувување со територијална соработка (ГДУТС)

Софија 1202, ул." Кирил и Методиј" Бр. 17 - 19
Тел.: +359 (0)2 9405 375, +359 (0)2 9405 581
Факс: +359 (0)2 9405 694 (МРРБ) +389 (0)2 987 07 37 (ГД УТС)
e-mail: tcm_exbd@mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/

 

ЗТС Ќустендил
Ќустендил 2500, ул. "Марин Дринов" Бр. 7
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01
Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com - 1 повик

             jtsipabgmk@gmail.com - 2 повик

            jtsipabgmk3call@gmail.com -3 повик

ЗТС - антена канцеларија Струмица

Струмица 2400, ул. Благој Јанков - Мучето бб
Дом на АРМ (Градски Парк) Струмица
Телефон: +389 (0)34 330 331
Факс: +389 (0)34 330 331
емаил: jtsipakyustendil@gmail.com -1 повик

            jtsipabgmk@gmail.com - 2 повик

           jtsipabgmk3call@gmail.com -3 повик

Национален орган
Министерството за локална самоуправа Република Македониja

Скопје 1000, ул. Мито ХаџиВасилев - Јасмин бб
Телефон: +389 (0)2 3 216 134
Факс: +389 (0)2 3 216 134
http://www.mls.gov.mk/