Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 1
Икономическо развитие и социално сближаване

Сфери на интервенция по Приоритетна ос 1:

1. Икономическо развитие

2. Социално сближаване

3. Подготовка на проекти

 

Приоритетна ос 2
Подобряване качеството на живот

Сфери на интервенция по Приоритетна ос 2:

1. Оползотворяване на екологичните ресурси

2. Оползотворяване на културните ресурси

Приоритетна ос 3
Техническа помощ

Целта на техническата помощ е осигуряване на ефективно управление на програмата и обмен на информация с оглед постигане целите на програмата.