Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Специфични цели

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ БР.1
Забрзување на одршливиот економски развој во прекуграничниот регион

Разновидност на сегашните економски дејности, поркепа на регионот во негово претварање во економски силен регион со висок животен стандард; развој на нови вредностни алки; стимули за соработка во научно - истражувачката и развојна дејност; кластери и услуги во подршка на бизнисот; подршка на нови технологии и иновации.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ БР.2
Прмомовирање на социјално зближување и прекугранична соработка

Инвестиции во равојот на човечки ресурси; делувања „луѓе кон луѓе"; иницијативи на пазарот на трудот; културни размени; потрепа на зголемувањето на приспособувањето на работната сила кон потребите на пазарот; прекугранични мрежи на сите нивоа и сектори на дејност, вклучително и поткрепа на изготвувањето на проектни предлози од взаемен интерес.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ БР.3
Понатамошен развој на атрактивностите и квцалитетот на живеење во прекуграничниот регион.

Балансиран регионален развој базиран на заштита и мудро искористување на природните и културните ресурси во регионот; заштита на еколошката и културната разновидност; подршка на развојот на туризмот базиран на адекватни и разу,но искористување на постојните природни и културни ресурси во целното подрачје.