Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Орган за ревизија

Правна основа за воспоставување и работа на Управувачкиот Орган:
РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕК) Број 718/2007 од 12 Јуни 2007 спроведувајќи ја РЕГУЛАТИВАТА НА СОВЕТОТ (ЕК) број 1085 / 2006 воспоставувајќи го Инструментот за пред пристапна помош (ИПА)
Член 102 - назначување на органи
Член 103 - функција на Органот за ревизија:

Орган за ревизија на програмата е Изпълнителна Агенция за ревизизја на Фондовите на Европска Унија при Министерот за финансии на Република Бугарија и е помагано од групата на ревизори.

Органот за ревизија е функционално независно од Управувачкиот Орган и Органот за потврдување и е одговорен за:

  • Грантира дека ревизизјата е извршена заради верификација на ефективно функционирање на управувачкиот и контрилниот систем на прекуграничната програма;
  • Гарантира дека ревизијата е извршена со работа на база на наменет примерок да се проверат декларираните трошоци;
  • До 31 декември секоја година за следната година усвојувањето на прекуграничната програма до следните четири години од последната буџетска обрска: ги поднесува до Комисијата годишните контролни извештаи во кои се регулирани наодите од извршената ревизија за време на претходните 12 месеци, завршувајќи на 30 Јуни годината за која се однесува и известува за било какви најдени недостатоци во системот за управување и контрола на програмата; издава мислења врз база на контролата и ревизијата кој што е извршена од нивна страна, како и каде системот на управување и контрола функционирал ефективно, така спрема обезбедувањето на прифатлива сигурност дека потврдите за трошоци презентирани до Комисијата се точни и како резултат на прифатлива сигурност дека главните трансакции се легални и регуларни;
  • Ги поднесува до Комисисјата најдоцна до 31 Декември од петте следни години, последната буџетска обврска крајната декларирана оценка на валидност на апликацијата за плаќање од крајното салдо и регуларноста и легалноста на главните трансакции во финансиската потврда за трошоци, која што треба да биде придружена со финален контролен извештај. Крајната декларација ќе биде базирана на целосната ревизорска работа извршена од или под одговорност на органот за ревизија;
  • Гарантира дека ревизорската работа врши пресметки врз база на прифатени меѓународни резизорски стандарди;
  • Во слуичаите каде што ревизизјата и контролата се извршува од други тела, како што стои во првите две точки, органот за ревизизја гарантира дека овие тела ја имаат неоходната функционална независност и професионална вештина за извршување на задачи според прифатените меѓународни ревизорски стандарди и соодветното законодавство на ЕУ и Бугарија;
  • Дава објаснување и оценка на опсегот на пробломот и неговото финасиско влијание во случаите опишани во Член 105 (4);
  • Ги назначува бугарските експерти во групата на ревизори и врши обука на сите членови на групата;
  • Една стратегија за целосниот период на програмата ќе биде разработена од ОР;
  • Подготвува согласност на извештајот на управувачкиот и контролнио систем;