Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Група на ревизори

Согласно член 102(2) на Регулативата на комисијата 718/2007 од 12 јуни 2007 година ќе биде оформена група на ревизори за подршка на ОР во извршувањето на работите кои што произлегуваат од член 105 од Регулативата на комисијата со бој 718/2007. Групата на ревизори ќе биде оформена три месеци по одлуката за одобрување на програмата за прекугранична соработка. Таа ќе состави сопствени правила за процедури. Оваа група ќе биде предводена од ОР и ќе вклучува во себе еднаков број (најмалку два) преставници од секоја земја учесник во програмата.

Групата на ревизори ќе ги донесува сите неопходни информации на ОР во релација со развојот и имплементацијата на Стратегијата за ревизизја, методите што кои ќе се користат, урнек методите за ревизија на операциите и индикативните планови за ревизија. Групата на ревизорски преставници ќе биде независна од Заедичкиот комитет за следење и назначените контролери.

Системот за ревизија и ревизија на операциите на Прекуграничната програма ќе биде водена од преставници на ОР со, каде што е неопходно асистенција на преставници од соодветни органи во поранешна југословенска Република Македонија.

Ревизијата како што стои во член 107 од Регулативата ќе биде извршена на секои дванаесет месеци започнувајчи од 1 јули 2008 г, на примерок од операција изберен на случаен статистички изборен метод. Овој метод е одобрен од Органот за ревизија.