Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Група одитори

В съответствие с Член 102(2) от Регламент 718/2007 от 12 юни 2007, групата одитори ще подпомага дейността на ОО при изпълнение на функциите, предвидени в Член 105 от Регламент 718/2007. Групата на одиторите ще бъде създадена в срок от три месеца от датата на одобряване на Програмата от ЕК. Тя ще създаде свои собствени процедурни правила. Работата на тази група ще бъде ръководена от ОО  и ще съставлява равен брой (поне двама) представители от всяка страна, участваща в програмата.

 Групата на одиторите ще осигури цялата необходима информация на  ОО във връзка с: разработването и изпълнението на Одитната Стратегия; подхода, който ще бъде прилаган; метода на изготвяне на образци на документи при извършването на одитите на операциите и индикативния план на одитите. Членовете на Групата на одиторите трябва да бъдат независими от членовете на  Съвместния комитет за наблюдение и от Контрольорите, осъществяващи първо ниво контрол.

Одитите на системите и одитите на операциите по Програмата за ТГС ще се изпълняват от представителите на  ОО. Когато е необходимо представители на компетентния орган в  Република Македония ще съдействат на ОО.

Одитите, предвидени в Член 107 на Регламент 718/2007 ще се изпълняват за всеки дванадесетмесечен период, считано от  1 юли 2008 г. върху извадка от операциите, направена по метода на случайната статистическа извадка. Този метод е одобрен/възприет от  Одитния Орган.