Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Контакти

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (ГДУТС)


София 1202, ул." Кирил и Методий" № 17 - 19
Телефон: +359 (0)2 9405 375, +359 (0)2 9405 581
Факс: +359 (0)2 9405 694 (МРРБ)  +359 (0)2 987 07 37 (ГД УТС)
e-mail: tcm_exbd@mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/

СТС Кюстендил

Кюстендил 2500, ул. "Марин Дринов" №7(бивш Пионерски дом)
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01
Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com -1-ва покана

             jtsipabgmk@gmail.com - 2-ра покана

            jtsipabgmk3call@gmail.com -3-та покана

СТС Кюстендил - клон Струмица

Струмица 2300 ул. "Благой Йанков Мучето" ББ
Дом на АРМ (Градски Парк) Струмица
Телефон: +389 (34) 330 331
е-маил: jtsipakyustendil@gmail.com  -1-ва покана

             jtsipabgmk@gmail.com -  2-ра покана

            jtsipabgmk3call@gmail.com -3-та покана

Национален партниращ орган
Министерство на местното самоуправление на Република Македония

1000 Скопйе ул. Мито Хадживасилев - Йасмин 50
Телефон: +389 (0)2 3 216 134
Факс: +389 (0)2 3 216 134
http://www.mls.gov.mk/