Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Стратегически цели

1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ N. 1:

Укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната зона

  • Диверсификация на съществуващите икономически дейности;
  • подкрепа за региона с цел превръщането му в икономически стабилен регион, с висок стандарт на живот;
  • развитие на нови връзки;
  • стимулиране на сътрудничеството в сферата на научноизследователската и развойна дейност;
  • клъстеринг и услуги в подкрепа на бизнеса;
  • подкрепа за развитие на нови технологии и иновации.

2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ N. 2:

Насърчаване на социалното сближаване и трансграничното сътрудничество

Инвестиции в развитието на човешките ресурси;

дейности от типа „хора за хора";

инициативи на пазара на труда;

културен обмен;

подкрепа за увеличаване на адаптивността на работната сила към изискванията на пазара;

трансгранични мрежи на всички нива и сектори на дейност, в това число подкрепа за подготовка на проекти от взаимна полза.

3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ N. 3:

По-нататъшно развитие на привлекателността на региона и качеството на живот в трансграничната зона

Балансирано регионално развитие, основано на опазване и разумно използване на природните и културните ресурси в региона; опазване на екологичното и културното многообразие; подкрепа за развитието на туризма на базата на адекватна и разумна експлоатация на съществуващите природни и културни активи в целевата зона.