Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Контрольори

В съответствие с:
Регламент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007.
Член 108 - Контролна система.
С цел удостоверяване редовността на разходите, Република България и Република Македония ще създадат контролна система, чрез която ще се удостоверява:

  • Доставката на продукти и услуги;
  • Правилността на разхода, деклариран за операции или части от операции, изпълнявани на тяхна територия;
  • Съответствието на такъв разход, на свързаните операции, както и на тръжните процедури с националните и общностни разпоредби;
  • Съответствието на такъв разход, на свързаните операции, или на части от операции, с избираемите разходи, посочени от кандидата в апликационната форма.

За тази цел, всяка страна ще определи контрольори, отговорни за удостоверяване на законността и редовността на разходите, декларирани от всеки бенефициент, участващ в операцията. След процедура за избор, проведена съгласно съответната национална правна система на двете страни, СКН одобрява списък от контрольори (СК). Те ще бъдат наети, като физически лица от УО (рамково споразумение и договор). В зависимост от броя на операциите и нуждите за осъществяване на първо ниво на  контрол, максимум 3-4 контрольори от всяка страна ще осъществяват първо ниво на контрол.

В случаите когато удостоверяването на доставката на продукти и услуги може да се изпълни само по отношение на цялата операция, това ще се извърши в съответствие с Член 108 (1) от Регламент (EC) No. 718/2007 от 12 юни 2007.

Разходите ще бъде заверени от съответния контрольор в срок до три месеца от датата на представяне  на документацията от Водещия бенефициент на контрольора.