Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Одитен орган (ОО)

В съответствие с:
Регламент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007
Член 102 - Определяне на органи.
Член 105 - Функции на Одитния Орган.

Одитен Орган за програмата е Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския Съюз" към министъра на финансите на  Република България, и работата му се подпомага от групата одитори.

Одитния Орган е функционално независим от Управляващия орган и от Сертифициращия Орган и е има следните функции:

  • Гарантира, че са извършени одити, удостоверяващи ефективното функциониране на системите за управление и контрол на транс-граничната програма;
  • Гарантира, че одити на операциите са извършени на базата на подходяща извадка за проверка на декларираните разходи;
  • Към 31 декември всяка година, за периода 2008 - 2010 г.: представя в Комисията годишен контролен доклад, съдържащ резултатите от одитите, проведени през предходния 12 месечен период, приключващ на 30 юни в съответната година и отчитащ всички недостатъци, установени в системите за управление и контрол на програмата; изготвя становище въз основа на проверките и одитите, изпълнени под негова отговорност, по отношение на това дали системите за управление и контрол функционират ефективно и предоставят разумна гаранция, че отчетите за разходи, представени на Европейската комисия са правилни и, че съответните транзакции са законосъобразни и редовни;
  • Представя в Комисията най-късно до 31 декември на петата година, следваща последния бюджетен ангажимент, декларация за приключване, оценяваща валидността на заявката за плащане на окончателния баланс и законността и редовността на разглежданите транзакции, покрити от окончателния отчет на разходите, който ще бъде подкрепен от окончателен контролен доклад. Тази приключваща декларация ще бъде базирана на цялата одитна дейност, проведена под отговорността на Одитния Орган.
  • Гарантира, че дейностите по одит са в съответствие с международно приети одитни стандарти;
  • Където одитите и контролните мерки, упоменати в първите две точки, са проведени от орган, различен от  Одитния Орган, същият удостоверява, че този орган има необходимата функционална независимост, професионални умения за изпълнението на задачите съобразно с международно приетите одитни стандарти и съответното законодателство на ЕС и Република България.
  • Представя причините и оценява размера на проблема и неговото финансово въздействие в случая описан в Член 105 (4) от Регламент 718;
  • Определя български експерти в групата на одиторите и провежда обучение на всички членове на групата.
  • Изготвя Одитна стратегия за целия период на изпълнение на програмата;
  • Изготвя доклад за оценка на съответствие по отношение на системите за управление и контрол.