Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

14.06.11 | 2-ра покана

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган)
Bulgaria_flag_0.jpg

в сътрудничество с

Министерство на Местното самоуправление , Бивша югославска република Македония
Macedonia.jpg(Национален партниращ орган)

Стартират набирането на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между двете партниращи държави с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения възлиза на  5 869 638 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

  • 1. Икономическо развитие и социално сближаване
  • 2. Подобряване качеството на живот

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) - области Благоевград и Кюстендил и за Бивша югославска република Македония (административно ниво еквивалент на NUTS III) - Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират на и могат да бъдат свалени от следните Интернет страници:: http://www.ipa-cbc-007.eu/ , http://www.mrrb.government.bg/, http://www.eufunds.bg/  и http://www.mls.gov.mk/

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 14 Септември 2011 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на македонска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците http://www.ipa-cbc-007.eu/, http://www.mrrb.government.bg/ , и http://www.mls.gov.mk/

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС)  Кюстендил: +359 78 55 11 83, jtsipakyustendil@gmail.com

 

 Документи: 

 Покана   pdf.gifNotice_Call_BG.pdf (58.43 KB)

Формуляр за кандидатстване   rar.gifAF_IPACBC007_2nd_Call_final.rar (2.91 MB)

Насоки за кандидатстване     pdf.gifNasoki_na_kandidatstvane_BG.pdf (1.03 MB)

Приложения   rar.gifAnnexes_BG___MK.rar (99.62 KB)