Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Съвместен комитет за наблюдение (СКН)

Реграмент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007 за изпълнение на Регламент (EC) No 1085/2006, създаващ Инструмента за пред-присъединителна помощПП)
Член 87 - Партньорство
Член 102 - Определяне на органите
Член 110 - Съвместен Комитет за наблюдение

Съвместният комитет за наблюдение се създава в срок до три месеца от одобрението на програмата и съгласно принципа на партньорство, се състои от представители на двете участващи страни. Заседания на СКН се провеждат минимум два пъти годишно по инициатива на участващите страни или на Комисията и е съпредседателстван от Управляващия орган (Република България) и Националния партниращ орган (Република Македония). Представител (и) на Европейската Комисия или на други релевантни институции/организации участват в работата на СКН в качеството си на членове със съвещателен глас.

Основните функции на СКН са следните:

 • Определя и одобрява критериите за избор на операциите (проектите), финансирани от Програмата и одобрява всяко изменение на тези критерии;
 • Периодично прави преглед на напредъка по отношение постигането на специфичните цели на Програмата за ТГС на базата на документи, представени от управляващия орган;
 • Проучва резултатите от изпълнението, по-специално постигането на целите, заложени за всяка приоритетна ос, и направените оценки в съответствие с Член  57(4) и Член 109 на Регламент 718;
 • Разглежда и одобрява годишните и окончателни доклади за изпълнението, в съответствие с  Член 112 на Регламент 718;
 • Разглежда годишния контролен доклад, в съответствие с Член 105 (1)(c) на Регламент 718, и  всички коментари, които Комисията може да направи след проучване на тези доклади;
 • Отговаря за избора на операции (проекти);
 • Разглежда и одобрява предложения за промяна съдържанието на Програмата за ТГС, или за подобряване на нейното управление;
 • Извършва наблюдение на изпълнението на Програмата чрез съответните финансови индикатори и индикатори за приноса (продукта) и резултатите;
 • Одобрява условията и процедурите за избор на контрольори и оценители и одобрява списъка на избраните контрольори/оценители;
 • Одобрява всички допълнения (Анекси) към договорите с водещите бенефициенти, които са свързани с промяна в бюджета или срока за изпълнение на проекта;
 • Одобрява документи, касаещи изпълнението на програмата;

Всички операции (проекти) ще се избират чрез единни покани за представяне на проектни предложения, отнасящи се за цялата избираема зона. Съвместни дейности, извън обявите за проектни предложения може също да се одобряват с решение на Съвместния комитет за наблюдение.[1]

Детайлите относно състава, председателството и взимането на решения от Съвместния комитет за наблюдение ще се определят от Процедурните правила за работа на СКН, съставени съгласувано с Управляващия орган и приети на първото заседание на СКН. Решенията  на СКН ще се взимат с консенсус.


[1] Член 95, параграф (1) на Регламент 718/2007 от 12 юни 2007 .