Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Управляващ орган (УО)

В съответствие с:
Регламент (EC) No 1085/2006 от 17 юли 2006, за създаване на Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП).   
Член 9 - Компонент за транс-гранично сътрудничество, точка 3
Член 13 - Управление на сътрудничеството, докладване, точка 2

Регламент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007,
Член 102 - Определяне на органите.
Член 103- Функции на управляващия орган.

Партньорите по програмата от Република България и Република Македония се споразумяха функциите на Единен управляващ орган (УО) да бъдат изпълнявани от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на Програмата за ТГС в съответствие с принципа на стабилното финансово управление.

Основните функции на УО са следните:
 • Удостоверява, че операциите са избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими към транс-граничната програма, и че те съответстват на приложимите национални и общностни разпоредби за целия период на тяхното изпълнение;
 • Удостоверява, че съществува система за записване и съхранение в компютъризиран вид на счетоводните документи на всяка операция по Програмата за ТГС, и, че необходимата информация относно изпълнението на програмата, финансовото управление, наблюдение, проверки, одити и оценки е налична;
 • Удостоверява редовността на разхода. Във връзка с това Управляващият орган назначава контрольори с цел осъществяване на първо ниво на контрол (проверка и заверяване на разходите на всеки краен бенефициент, участващ в операцията).
 • Удостоверява, че операциите се изпълняват в съответствие с правилата, одобрени от СКН и посочени в Член 121 (1) на Регламент (EC) No 718/2007от 12 юни 2007; Член 95, параграф (1) на Регламент 718.
 • Гарантира, че бенефициентите и други органи, участващи в изпълнението на дейностите, поддържат или отделна счетоводна система, или подходяща счетоводна аналитична сметка за всички сделки, свързани с дейността без да засягат националните счетоводни правила;
 • Удостоверява, че оценките при изпълнението на транс-граничната програма са изпълнени в съответствие с Член 109 на Регламент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007;
 • Създава процедури за да се гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за осигуряване на адекватна одитна процедура, се съхраняват в съответствие с изискванията на Член 134 на Регламент (EC) No. 718/2007 от 12 юни 2007;
 • Гарантира, че Сертифициращият Орган получава цялата необходима информация за целите на сертифицирането относно осъществените процедури и проверки по отношение на разходите;
 • Определя българските представители в СКН и направлява работата му; в сътрудничество със Съвместния Технически Секретариат (СТС) осигурява необходимите документи за наблюдение на изпълнението на транс-граничната програма;
 • Участва в изготвянето на длъжностните характеристики и избора на експертите от СТС; сключва договорите с всички членове на СТС.
 • Изготвя и, след одобрение от Съвместния комитет за наблюдение, представя в Комисията годишните и окончателния доклади за изпълнението на програмата;
 • В сътрудничество със Съвместния Технически Секретариат (СТС) подготвя информация за програмата и обявите за набиране на проектни предложения, и осигурява съответствие с изискванията за информираност и за публичност, заложени в Член 62 на Регламент (EC) No. 718/2007 от 12 юни 2007;
 • След провеждане на процедура на конкурс, определя финансови Контрольори и оценители от българска страна;
 • Сключва Рамкови Споразумения и договори за конкретна услуга с оценителите и контрольорите;
 • Изготвя споразуменията (договорите) за изпълнение за всяка операция (проект) и сключва споразумение (договор) с Водещия бенефициент.
 • Осъществява наблюдение (мониторинг) на изпълнението на програмата и сравнение с финансови индикатори, както и индикаторите, упоменати в Член 94(1) (d).
 • Подписва от името на Република България двустранен Меморандум за разбирателство.
 • Одобрява и подписва всички Анекси към договора с Водещ бенефициент, които не променят срока и бюджета на проекта (например: промяна на адреса, банковата сметка, експерти, др.);
 • Представя в Комисията описание на системите за управление и контрол, придружено от доклад за оценка на тяхното съответствие с Член 101 и 105 на Регламент (EC) No. 718/2007 от 12 юни 2007.