Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

1-ва покана за набиране на предложения

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония Съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган)
в сътрудничество с

Министерство на Местното самоуправление , Бивша югославска република Македония
(Национален партниращ орган)

Стартират набирането на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бившата югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на  4 131 652 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

  • 1. Икономическо развитие и социално сближаване
  • 2. Подобряване качеството на живот

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) - области Благоевград и Кюстендил и за Бившата югославска република Македония (административно ниво еквивалент на NUTS III) - Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират на и могат да бъдат свалени от следните Интернет страници:: http://www.ipa-cbc-007.eu/ , http://www.mrrb.government.bg/ и http://www.mls.gov.mk/

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 14 декември 2009 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на македонска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците http://www.ipa-cbc-007.eu/ , http://www.mrrb.government.bg/  и http://www.mls.gov.mk/

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС)  Кюстендил: +359 78 55 11 83 jtsipakyustendil@gmail.com

 Документи:

Покана за набиране на проектни предложенияpdf.gifCall for proposals.pdf (168.42KB), бълг. език
Насоки за кандидатстванеpdf.gifApplication Guide.pdf (825.55 KB), бълг. език
ANNXES OF GUIDE:rar.gifAnnexes_BG_MK.rar (83.7 KB),англ. език (ново!-добавен образец на резюме на проекта)
Application form rar.gif1_AF_IPACBC007_project_acronym_final.rar (2.9 MB)англ. език (ново!от 27.11.2009 г.)
Въпроси и отговори по Първата покана за набиране на проектни предложения, част 1pdf.gifQuestions.pdf (239.58 KB), бълг. език
Въпроси и отговори по Първата покана за набиране на проектни предложения, част 2 05-11-2009pdf.gifQA_part2_final_.pdf (337.36 KB), бълг. език
Въпроси и отговори по Първата покана за набиране на проектни предложения, част 3pdf.gif1_Q_A_part3_final.pdf (442.04 KB), бълг. език
Въпроси и отговори по Първата покана за набиране на проектни предложения, част 4pdf.gif1_QA_part4_final.pdf (363.82 KB), бълг. език