Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Допустими партньори

Допустимост на кандидатите (Водещ партньор и партньори)

Всички участващи партньори трябва да отговарят на следните критерии:

  • да бъдат юридически лица;
  • да се намират в допустимия трансграничен район на България и бивша Югославска Република Македония;
  • да са организации които не генерират печалба;

да са в една от следните категории:

  • да бъдат местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти. Ако местната/регионална/ структура не е юридическо лице, нейната централна организация - юридическо лице, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
  • да бъдат национални и регионални агенции (действащи на централно, регионално и общинско ниво); да бъдат администрации на природни паркове; да бъдат местни/регионални горски дирекции; да бъдат здравни заведения; да бъдат културни институции; да бъдат обществени центрове/читалища; да бъдат регионални агенции по заетост; да бъдат неправителствени (НПО) или нестопански организации като например организации за подкрепа на бизнеса, местни браншови организации на индустриалци, агенции за развитие, търговски камари (ТК), агенции за развитие на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), институции за образователна, обучителна, научноизследователска и развойна дейност (НРД), асоциации на работодатели и производители, синдикати; други държавни и обществени агенции и асоциации; да бъдат образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; да бъдат еврорегиони; или сдружение от две или повече от горепосочените;

          и

  • да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта със своите партньори, а не да действат като посредник и
  • да нямат конфликт на интереси със съвместните структури на Програмата (Управляващ орган (УО), Национален партниращ орган (НО), Сертифициращ орган (СО), Одитен орган (ОО), Съвместен комитет за наблюдение (СКН) и Съвместен технически секретариат (СТС). В случаите, когато в процес на изпълнение на договора възникне конфликт на интереси, бенефициентът трябва незабавно да уведоми Управляващия орган (УО).

ВАЖНО!


Водещият партньор трябва да е юридическо лице регистриран в допустимия пограничен район между България и бивша Югославска Република Македония най-малко 12 месеца преди срока за подаване на проектните предложения по сегашната покана за набиране на предложения. 


 

Ако водещият партньор е местна/регионална структура, която не е юридическо лице и не може да бъде регистрирана като такава, нейната централна организация - регистрирана като юридическо лице следва да бъде водещ партньор.

Максималният брой партньори в проекта е десет (10), включително   Водещият партньор!

ВАЖНО!
Политическите партии/организации и  организации със стопанска цел не са допустими.