Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Сертифициращ орган (СО)

В съответствие с:
Регламент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007.
Член 102 - Определяне на органи.
Член 104 - Функции на Сертифициращия Орган

Сертифициращ Орган за Програмата е Дирекция „Национален фонд" към Министерството на финансите на Република България. Сертифициращият Орган получава плащания, извършени от Комисията и трансферира суми на Управляващия орган в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Функциите на СО са:

  • Изготвя и представя в Комисията сертифицирани отчети за разходи и заявления за плащане;
  • Сертифицира че: отчетът за разходите е точен, изготвен е на базата на надеждни счетоводни системи и се базира на доказуеми съпътстващи документи; заявеният разход съответства на приложимите национални и общностни разпоредби, и е бил извършен по отношение на операции, избрани за финансиране в съответствие с критерии приложими за Програмата и съответстващи на националните и общностни правила;
  • Удостоверява за целите на сертифицирането, че е получил адекватна информация от Управляващия орган  относно процедурите и проверките на разходите;
  • За целите на сертифицирането, взима пред вид резултатите от всички одити, извършени от Одититния Орган (или под отговорност);
  • Поддържа счетоводни отчети в компютъризирана форма по отношение на разходите, декларирани пред Комисията. Управляващия орган и Одитния орган ще имат достъп до тази информация. В отговор на писмено искане от Комисията, Сертифициращият Орган предоставя на същата тази информация в срок от десет работни дни от получаването на иска, или в друг съгласуван период за целите на извършване на документални проверки и проверки на място;
  • Поддържа сметка на сумите за възстановяване, и на сумите, оттеглени след канцелиране на всички или част от финансирането за дадена операция. Възстановените суми ще бъдат възстановени отново в общия бюджет на Европейския Съюз преди приключването на транс-граничната програма чрез отбиването им от следващото заявление за разход;
  • Представя в Комисията, към 28 февруари всяка година, заявление, идентифициращо следното за всяка приоритетна ос на транс-граничната програма: сумите, оттеглени от отчетите за разходите, които са били представени през предишната година, и които следват канцелирането на целия или част от обществения принос към дадена операция; възстановените суми, които са били отбити от тези отчети за разходите; отчет за сумите, които ще се възстановяват към 31 декември на предишната година, регистрирани в годината, през която ще бъдат издадени заповеди за възстановяване.