Програма за прекугранична соработка 2007-2013

Орган за ревизија

Правна основа за воспоставување и работа на Управувачкиот Орган:
РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕК) Број 718/2007 од 12 Јуни 2007 спроведувајќи ја РЕГУЛАТИВАТА НА СОВЕТОТ (ЕК) број 1085 / 2006 воспоставувајќи го Инструментот за пред пристапна помош (ИПА)
Член 102 - назначување на органи
Член 103 - функција на Органот за ревизија:

Орган за ревизија на програмата е Изпълнителна Агенция за ревизизја на Фондовите на Европска Унија при Министерот за финансии на Република Бугарија и е помагано од групата на ревизори.

Органот за ревизија е функционално независно од Управувачкиот Орган и Органот за потврдување и е одговорен за: