Програма за прекугранична соработка 2007-2013

Дозволени партнери

Дозволивост на кандидатите (Водечки партнер и партнери)

Сите партнери - учесници треба да одговараат на следните критериуми:

      И

ВАЖНО!
Водечкиот партнер треба да е регистриран во дозволениот прекуграничен регион помеѓу Бугарија и поранешна југословенска Република Македонија, најмалку 12 месеци пред крајниот рок за поднесување на проектни предлози од оваа покана за собирање на предлози.

Во случај кога локални /регионални /национални органи или тела кои што се наоѓаат во дозволениот трегион не се и неможат да бидат правни субјекти, нивните правно регистрирани централни организации можат да конкурираат како Водечки партнер.