Размена на проектни идеи и партнери

ВАЖНО!!! Формуларот за аплицирање по првиот повик за проектни предлози е модифициран

08.01.16 | 2014-2020

Формуларот за аплицирање со отстранети технички грешки (нема промена во содржината на формуларот), е достапен ТУКА: unknown.gif1_AF_2014_2020_v4_MK_final_7116.xlsm (1.01 MB)

**** Користете ја програмата Microsoft Excel 2010 или понова верзија ****