Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013

Управляващ орган (УО)

В съответствие с:
Регламент (EC) No 1085/2006 от 17 юли 2006, за създаване на Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП).   
Член 9 - Компонент за транс-гранично сътрудничество, точка 3
Член 13 - Управление на сътрудничеството, докладване, точка 2

Регламент (EC) No 718/2007 от 12 юни 2007,
Член 102 - Определяне на органите.
Член 103- Функции на управляващия орган.

Партньорите по програмата от Република България и Република Македония се споразумяха функциите на Единен управляващ орган (УО) да бъдат изпълнявани от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на Програмата за ТГС в съответствие с принципа на стабилното финансово управление.

Основните функции на УО са следните: