Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Национален партниращ орган (НО)

Министерството на местното самоуправление на Република Македония (по-нататък в текста - Национален партниращ орган от Република Македония) сътрудничи при съвместното програмиране, управление и изпълнение на програмата. По-специално, НО ще изпълнява следните функции:

  • Участва в съвместното програмиране и генериране на операции в съответствие с целите на програмата и модификацията на програмата;
  • Определя представителите на Република Македония в Съвместния комитет за наблюдение;
  • Участва в изготвянето на длъжностните характеристики и избора на експертите на СТС;
  • Организира процедура за избор на контрольори и оценители от Република Македония;
  • Координира определянето на представител(и) в групата на одиторите;
  • Подписва от името на Република Македония двустранния Меморандум за разбирателство;
  • Осигурява достъп на Управляващия, Сертифициращия и Одитния органи до информация, във връзка с изпълнение на съответните им задължения.